بخشنامه ها

بخشنامه ها-بخشنامه اداره بازرسی و حسابرسی

بخشنامه اداره بازرسی و حسابرسی

تاریخ :1403/02/16

بخشنامه اداره بازرسی و حسابرسی خطاب به مدیران محترم صندوق های قرض الحسنه همکار

بیشتر
بخشنامه ها-آگهی تغییرات سازمان اقتصاد اسلامی ایران

آگهی تغییرات سازمان اقتصاد اسلامی ایران

تاریخ :1402/10/18

آگهی تغییرات سازمان اقتصاد اسلامی ایران در سال 1402

بیشتر
بخشنامه ها-بخشنامه 1569 - ارسال صورتجلسات مجامع

بخشنامه 1569 - ارسال صورتجلسات مجامع

تاریخ :1402/09/14

ارسال صورتجلسات مجامع صندوق های قرض الحسنه

بیشتر
بخشنامه ها-سوءاستفاده از حسابهای بانکی صندوقهای قرض الحسنه

سوءاستفاده از حسابهای بانکی صندوقهای قرض الحسنه

تاریخ :1402/04/20

شماره : 257 تاریخ : 1402/04/01

بیشتر
بخشنامه ها-بخشنامه سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان

تاریخ :1402/04/20

شماره : 0 تاریخ : 1402/02/30

بیشتر
بخشنامه ها-جبران هزینه های بیمه تکمیلی

جبران هزینه های بیمه تکمیلی

تاریخ :1402/04/20

شماره : 0 تاریخ : 1402/02/30

بیشتر
بخشنامه ها-فرم تقاضای وام پرسنل صندوقها

فرم تقاضای وام پرسنل صندوقها

تاریخ :1402/04/20

شماره : 0 تاریخ : 1401/11/01

بیشتر
بخشنامه ها-نحوه ارائه سرویس شاپرک

نحوه ارائه سرویس شاپرک

تاریخ :1402/04/20

شماره : 7472 تاریخ : 1401/06/22

بیشتر
بخشنامه ها-حفظ شئونات اسلامی

حفظ شئونات اسلامی

تاریخ :1402/04/20

شماره : 1264 تاریخ : 1401/05/30

بیشتر
بخشنامه ها-جدول بیمه آسیا

جدول بیمه آسیا

تاریخ :1402/04/20

شماره : 132 تاریخ : 1401/03/05

بیشتر