بخشنامه ها

بخشنامه ها-بخشنامه مرتبط با جلوگیری از سوءاستفاده های مالی

بخشنامه مرتبط با جلوگیری از سوءاستفاده های مالی

تاریخ :1403/04/23

بخشنامه مرتبط با جلوگیری از سوءاستفاده های مالی

بیشتر
بخشنامه ها-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

تاریخ :1403/04/11

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان اقتصاد اسلامی ایران

بیشتر
بخشنامه ها-نحوه محاسبه سود سپرده بانکی

نحوه محاسبه سود سپرده بانکی

تاریخ :1403/03/30

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه محاسبه سود سپرده های بانکی صندوقهای قرض الحسنه

بیشتر
بخشنامه ها-پوشش تعهدات بیمه تکمیلی آسیا (قرارداد)

پوشش تعهدات بیمه تکمیلی آسیا (قرارداد)

تاریخ :1403/03/09

بخشنامه سازمان و قرارداد حدود تحت پوشش بیمه تکمیلی آسیا برای اعضاء و کارکنان صندوق های قرض الحسنه همکار

بیشتر
بخشنامه ها-بخشنامه اداره بازرسی و حسابرسی

بخشنامه اداره بازرسی و حسابرسی

تاریخ :1403/02/16

بخشنامه اداره بازرسی و حسابرسی خطاب به مدیران محترم صندوق های قرض الحسنه همکار

بیشتر
بخشنامه ها-بخشنامه 1569 - ارسال صورتجلسات مجامع

بخشنامه 1569 - ارسال صورتجلسات مجامع

تاریخ :1402/09/14

ارسال صورتجلسات مجامع صندوق های قرض الحسنه

بیشتر
بخشنامه ها-سوءاستفاده از حسابهای بانکی صندوقهای قرض الحسنه

سوءاستفاده از حسابهای بانکی صندوقهای قرض الحسنه

تاریخ :1402/04/20

شماره : 257 تاریخ : 1402/04/01

بیشتر
بخشنامه ها-بخشنامه سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان

تاریخ :1402/04/20

شماره : 0 تاریخ : 1402/02/30

بیشتر
بخشنامه ها-جبران هزینه های بیمه تکمیلی

جبران هزینه های بیمه تکمیلی

تاریخ :1402/04/20

شماره : 0 تاریخ : 1402/02/30

بیشتر
بخشنامه ها-فرم تقاضای وام پرسنل صندوقها

فرم تقاضای وام پرسنل صندوقها

تاریخ :1402/04/20

شماره : 0 تاریخ : 1401/11/01

بیشتر