اعضای محترم صندوق های قرض الحسنه ای که درخواست همکاری با سازمان را دارند می توانند نسبت به درج اطلاعات در فرم ذیل اقدام نمایند. پس از تکمیل و ارسال فرم درخواست همکاری، کد رهگیری در اختیار شما قرارداده می شود.


تاریخ درخواست
 نام کامل صندوق
تاریخ تاسیس
شماره ثبت
میزان سرمایه ثبتی (مندرج در روزنامه رسمی-ریال)
شناسه ملی
نوبت کاری
کدپستی
شماره تلفن
نام کامل مدیر عامل
تلفن همراه مدیرعامل
 ایمیل

استان:
select
شهرستان: شهر:
 روستا
نشانی
ثبت اطلاعات هیئت مدیره یا هیئت امناء
 نام و نام خانوادگی
 نام پدر
 کد ملی
 تاریخ تولد
 محل تولد
 تلفن همراه
سمت
آپلود مدارک
راهنمای آپلود مدارک (.jpg;.jpeg;.png;BMP;.pdf;)
تقاضانامه (در سربرگ صندوق)
آگهی تاسیس
تراز روز
 آخرین تراز فصلی
 روزنامه رسمی آخرین تغییرات ثبتی
Captcha image
Show another code