آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان اقتصاد اسلامی ایران

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه